ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας ώστε να είστε οι πρώτοι με έτοιμη την αίτηση υπαγωγής του ακινήτου σας και με κλεισμένο προϋπολογισμό έργου αναβάθμισης της.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Με το νέο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες θα μπορούν να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι, παράγοντας και αποθηκεύοντας τη δική τους πράσινη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και θα περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΕΣ

Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού συστήματος και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ”

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού.

Δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες. Η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16 χιλ. ευρώ για νοικοκυριά και 10 χιλ. ευρώ για αγρότες.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορέσουν να δουν εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που αγγίζει τις 3 χιλ. ευρώ ετησίως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

 1. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000€: 85 εκατ. ευρώ.

 2. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000€: 50 εκατ. ευρώ.

 3. Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ.

Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Ποσοστά Επιδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού

Για τις οικιακές εγκαταστάσεις το ποσοστό επιχορήγησης μπαταρίας κυμαίνεται από 90% έως 100% ανάλογα την χωρητικότητά της και το ποσοστό επιχορήγησης του φωτοβολταϊκού σταθμού κυμαίνεται από 20% έως 65% ανάλογα την ισχύ του.

Το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται με βάση το εισόδημα του κάθε νοικοκυριού.

Για τους επαγγελματίες αγρότες το ποσοστό επιχορήγησης μπαταρίας είναι 90% και το ποσοστό επιχορήγησης του φωτοβολταϊκού σταθμού είναι 40%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.

 • Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).

 • Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη (εκτός της κατηγορίας Δ),

 • στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €). Απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών,

 • εφόσον οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.

 • τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Έναρξη Προγράμματος

Η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα θα συμπεριληφθεί στον τελικό Οδηγό.

Περίοδος Υποβολής

Οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι και κάλυψη όλων των κονδυλίων ανά κατηγορία.

Χρονική προθεσμία υλοποίησης σταθμού

Η χρονική προθεσμίας υλοποίησης σταθμού ορίζεται με βάση την Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συνάψει ο Αυτοκαταναλωτής με το ΔΕΔΔΗΕ.

Υποβολή αίτησης επιχορήγησης

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 ( ’Α184).

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 2023

Οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι και κάλυψη όλων των κονδυλίων ανά κατηγορία.

-ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στη διάθεσή σας με συνέπεια και αξιοπιστία.

Κατά την επικοινωνία μαζί μας και με τον προγραμματισμό συνάντησης, θα σας παρέχουμε αναλυτική λίστα με στοιχεία που θα χρειαστούμε, ανάλογα με την κατηγορία επιχείρησης. Με εμπειρία και συνέπεια, αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία υπαγωγής και εφαρμογής.

Επικοινωνία

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους πελάτες του.

Δεχόμαστε ευχαρίστως κάθε κριτική και παρατήρηση, ακούμε πάντα με προσοχή και απαντάμε σε εσάς άμεσα.